Objednávka

Aktualizácia VI/1 2020 – LEX-KORONA – životné prostredie, voda a ovzdušie, odpady a obaly

Aktualizácia VI/1 2020 – LEX-KORONA – životné prostredie, voda a ovzdušie, odpady a obaly
E-kniha

Bez hodnocení

Aktualizácia VI/1 2020 – LEX-KORONA – životné prostredie, voda a ovzdušie, odpady a obaly

Bez hodnocení

E-kniha - pdf

rok vydání 2021

,

slovenština

Ihned ke stažení

Podrobnosti

O knize

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, ovzdušia, vodného zákona, zákonov o odpadoch a obaloch... Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenia...
V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, ovzdušia, vodného zákona, zákonov o odpadoch a obaloch... Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej...
V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, ovzdušia, vodného zákona, zákonov o odpadoch a obaloch... Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: - Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí - Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde - Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých Zákonov - Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny - Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) - Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých Zákonov - Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší - Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami - Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Zákon č. 302/2018 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov Cieľom mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 je zabezpečiť, aby bolo fyzickým a právnickým osobám v súvislosti s uplatňovaním opatrení umožnené uplatniť si nárok na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi a nároku na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania až po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Zabezpečuje, aby neplynula pre orgány ochrany prírody zákonná lehota na uskutočnenie miestneho zisťovania v súvislosti so škodami spôsobenými určenými živočíchmi, ako aj na prerokovanie pripomienok k zámeru na vyhlásenie chráneného územia tak, aby tieto bolo možné uskutočniť aj v neskoršom termíne. V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom budú povolenia na odber podzemných vôd zosúladené s týmto zákonom do 31. 12. 2021. Posúva sa termín zverejňovania špecifikácií na webovom sídle Environmentálneho fondu, a to do 31. 8. 2020, ako aj termín na predkladanie žiadostí žiadateľov o podporu na základe zverejnených špecifikácií, a to do 15. 12. 2020. Pozastavuje plynutie lehôt v tých prípadoch, v ktorých zákon ustanovuje alebo dotknuté subjekty trvajú na vykonaní úkonu, s tým, že tieto úkony budú realizované až po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Záverečné správy s výpočtom množstiev podzemných vôd a záverečné správy s výpočtom množstva geotermálnej energie, ktoré neboli schválené ministerstvom podľa predpisov účinných od 1. júla 1988, môžu byť ministerstvu odovzdané do 30. júna 2021. Zabezpečuje, aby dotknuté subjekty vyhodnocovali povodňové škody a zasielali súhrnné správy o priebehu povodní až po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a zároveň, je dotknutým subjektom umožnené uplatniť si nárok na peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Pozastavuje sa plynutie lehôt v súvislosti so zisťovaním rozsahu nezákonne umiestneného odpadu okrem prípadov ohrozenia života, zdravia ľudí alebo poškodenia životného prostredia. Taktiež sa pozastavuje plynutie lehôt určených správnym orgánom povinnému subjektu na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu. Zároveň sa pozastavuje plynutie lehôt v tých konaniach, v ktorých sa vyžaduje miestna ohliadka, ústne pojednávanie alebo nazeranie do spisov, pričom tieto úkony budú vykonané po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu...

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat