Objednávka

Licenční podmínky používání e-knih a elektronických audioknih

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné licenční podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Palmknihy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem 5.května 1746/22, 140 00 Praha, IČO: 28 621 344, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 167385, navazují na Obchodní podmínky Poskytovatele a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahz (dále jen „Smlouva o digitálního obsahu“) uzavírané mezi Poskytovatelem jako podnikatelem a uživatelem jako spotřebitelem (dále jen „Uživatel“ nebo „Spotřebitel“) prostřednictvím webových stránek nebo aplikace provozované Poskytovatelem. 

1.2. Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Podmínky se nevztahují na případy, kdy Uživatelem je právnická osoba nebo fyzická osoba – podnikatel a uzavření smlouvy se týká podnikatelské činnosti Uživatele.

2. Vysvětlení základních pojmů

2.1. Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zejména možnost Uživatele vyhledávat, zakupovat licence, stahovat a zachovávat přístup k digitalizovanému elektronickému obsahu dle čl. 3 Podmínek.

2.2. Elektronickou knihou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: MOBI, Adobe PDF, ePUB. Poskytovatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech. Elektronickou knihu lze objednat na Webovém rozhraní nebo Aplikaci Poskytovatele, zaplatit za ni sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele a stáhnout do přístroje podporující přehrávání příslušného formátu.

2.3. Elektronickou audioknihou se pro účely těchto Podmínek rozumí počítačový soubor obsahující zvukovou nahrávku mluveného slova zpravidla ve formátu MP3. Audio knihu lze objednat na Webovém rozhraní nebo Aplikaci Poskytovatele, zaplatit za ni sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele a stáhnout do přístroje podporující přehrávání příslušného formátu.

2.4. Výpůjčkou se pro účely těchto Podmínek rozumí služba, kterou Poskytovatel nabízí Uživatelům prostřednictvím smluvních knihoven na území České a Slovenské republiky. Skrze ni je Uživateli po určitou dobu zpřístupněná elektronická kniha nebo audiokniha bez nutnosti jejího zakoupení.

2.5. Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou, elektronickou audioknihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Poskytovatel Uživateli v rámci uživatelského účtu.

2.6. Čtečkou se pro účel těchto Podmínek rozumí přenosné zařízení zhruba o velikosti tištěné knihy určené pro čtení elektronických knih a časopisů.

2.7. Aplikací se pro účely těchto Podmínek rozumí mobilní aplikace provozovaná Poskytovatelem s názvem Palmknihy a Palmknihy Lite.

2.8. Webovým rozhraním se pro účely těchto podmínek rozumí webová stránka www.palmknihy.cz (dále také „Webové rozhraní“ nebo „Web“),

2.9. Elektronickým obsahem se pro účely těchto Podmínek rozumí elektronické knihy a elektronické audioknihy podléhající režimu autorskoprávní ochrany („Elektronický obsah“).

3. Poskytované služby

3.1 Poskytovatel poskytuje Uživateli dle těchto Podmínek služby v níže uvedeném rozsahu:

a) zpoplatněné zpřístupnění elektronické knihy Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách,

b) zpoplatněné zpřístupnění elektronické audio knihy Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické audio knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách,

c) nákup dárkových poukazů a kreditů, za které je možné následně zakoupit Elektronický obsah nabízený Poskytovatelem. („Služba“)

3.2. Kromě výše uvedených Služeb poskytuje Poskytovatel v spolupráci s vybranými knihovnami službu Výpůjček spočívající v dočasném zpřístupnění elektronických knih a audioknih  (výpůjčka) a poskytnutí prostředí na čtení elektronických knih způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách.

3.3.  Poskytovatel odpovídá uživateli, že E-kniha nebo Audiokniha ve formátu MP3

 1. Lze číst nebo poslouchat v zařízeních běžně k tomuto účelu určeným
 2. Odpovídá svým obsahem popisu a je poskytnuta v na webu uvedených formátech.
 3. Návod ke čtení nebo poslech je k dispozici na webu Palmknihy. Poskytovatel je zároveň schopen poskytnout uživateli pomoc skrze službu zákaznické podpory. Kontakt na ji je k dispozici na webu poskytovatele v uvedených časech skrze popsané komunikační kanály.

 

4. Sociální DRM a omezení šíření elektronického obsahu

4.1. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro Elektronický obsah a rozsah užití Elektronického obsahu jsou technicky omezeny prostřednictvím tzv. sociálního DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv), jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání Elektronického obsahu; cílem je zajistit užívání Elektronického obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k elektronickému obsahu. Do každého staženého Elektronického obsahu jsou vypsané identifikační údaje Uživatele a čísla obchodní transakce, který si tuto službu objednal. Právní podmínky služby jako i způsoby užití se můžou u jednotlivých typů služby lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k elektronickému obsahu.

4.2. Uživatel nesmí používat Elektronický obsah k jakémukoli protizákonnému účelu. Uživatel bere na vědomí, že využitím služby a zaplacením za licenci na použití Elektronického obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Poskytovatele ani žádného z jeho dodavatelů. Všechny součásti Elektronického obsahu jsou licencované, ne prodávané, a taková licence je nevýhradní.

4.3. Uživatel není oprávněn Elektronický obsah rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Uživatel není oprávněn Elektronický obsah měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Elektronické knihy není možné tisknout!

4.4. Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany autorských práv k Elektronickému obsahu, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

4.5. Uživateli objednáním služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno těmito Podmínkami jinak.

5. Uživatelský účet

5.1. Pro objednání Služby je nutné, aby byl Uživatel řádně zaregistrován (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatel se registruje při prvním nákupu na Webu nebo v Aplikaci. Uživatel je povinen udávat správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Uživatel je povinen vyplnit všechny Poskytovatelem požadované údaje potřebné k registraci.

Registrace dle bodu 3.1 Podmínek se nevyžaduje při objednávaní dárkových poukazů. Pro využití dárkového poukazu je nutné přihlášení na Webu.

5.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo pracovat s údaji Uživatele uvedenými při registraci. Konkrétně dochází k vepsání těchto osobních údajů a čísla obchodní transakce do předmětného Elektronického obsahu.

5.3. Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel má povinnost zachovávat v mlčenlivosti informace k uživatelskému účtu. Není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

 

6. Uzavření smlouvy o poskytnutí elektronického obsahu a jeho zpřístupnění (licence)

6.1. Pro objednání služby Uživatel zvolený Elektronický obsah vloží do nákupního košíku. Objednávka se vytvoří zvolením způsobu platby a potvrzením funkce označené „Pokračovat“ s informací, že objednávka vyžaduje platbu za objednanou službu. Při objednávání Poskytovatel pracuje s údaji Uživatele uvedenými již při registraci. Tyto údaje jsou Poskytovatelem považovány za správné a Uživatel za jejich správnost zodpovídá. Po přesměrování na platební bránu zašle Poskytovatel neprodleně, na zadanou e-mailovou adresu Uživatele, potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci služby, údaj o ceně, kontaktní údaje Poskytovatele, případné další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb, resp. smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči.

6.2. Přístup (licence) k Elektronickému obsahu je poskytována Uživateli po dobu 3 let od nákupu příslušného Elektronického obsahu (garantovaná doba licence). Po této době může být licence ukončena bez předchozího upozornění a bez poskytnutí možnosti převzetí Elektronického obsahu.

6.3. Nevybavenou objednávku je možné zrušit, a to zasláním emailu na adresu Poskytovatele podpora@palmknihy.cz do 7 dnů. Pokud Uživatel objednávku neuhradí ani jí sám nezruší, objednávka bude zrušena automaticky dle bodu 8.2 čl. 8 Podmínek. Pokud už vaše objednávka byla zaplacená, peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dní na účet, ze kterého jste ji zaplatili. V případě platby kartou (VISA, MasterCard) se může tato doba prodloužit, vzhledem k postupu v bance při vracení peněz z plateb kartou. Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat objednávku, pokud vám nebudeme schopni Službu dodat z důvodu nedostupnosti (stažení z nabídky). O stornování objednávky vás budeme bez odkladu informovat e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vrácené do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

6.4. Po uhrazení objednávky Poskytovatel zpřístupní elektronický obsah Uživateli. Zpřístupněním se rozumí technické umožnění stažení elektronického obsahu přes internet jen a výlučně prostřednictvím podporovaných zařízení a softwaru. Uživatel si elektronický obsah převezme po jeho zpřístupnění. Zpřístupněný Elektronický obsah je dále archivován v sekci Knihovnička, do které má přístup pouze Uživatel po přihlášení do jeho účtu.

6.5. Elektronická kniha je Uživatelům zpřístupněná k převzetí následovnými způsoby:

 • pro stažení,
 • na odeslání do čtečky
 • na čtení v Aplikaci
 • pro čtení na webu Palmknihy.cz

 

6.6. Elektronická audiokniha kniha je Uživatelům zpřístupněná k převzetí následovnými způsoby:

 • pro stažení
 • na poslech v Aplikaci
 • pro poslech na webu Palmknihy.cz

 

6.7. Od momentu převzetí Elektronického obsahu Uživatelem se povinnosti Poskytovatele považují za řádně splněné.

6.8. Poskytovatel poskytuje Uživateli nevýhradní právo uchovávat si přiměřený počet permanentních kopií daného Elektronického obsahu, prohlížet, používat a zobrazovat, přehrávat Elektronický obsah prohlížet, používat, zobrazovat a přehrávat, výlučně jen pro svoje vlastní, osobní, nekomerční použití.

6.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit, pozastavit nebo zrušit Službu nebo její jednotlivé součásti. Poskytovatel nemá závazky vůči Uživateli v případě, že se rozhodne toto právo využít.

7. Poskytování služeb a jejich cena

7.1. Veškeré Poskytovatelem nabízené Služby jsou uvedené s cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

7.2. Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

7.3. Nabídka Služeb a její ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní. Cena Služby se vztahuje na moment platby, ne na moment přidání do košíku. Akční ceny jsou platné do data uvedeného v detailech titulu. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytované nad rámec slev uvedených u jednotlivých Služeb na naší internetové stránce, nejsou vzájemně kombinovatelné, pokud není výslovně řečeno jinak. 

8. Platební metody

8.1. Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platbu je možné  některým z níže uvedených způsobů platby:


a) prostřednictvím platební brány Comgate metodami:

 • Platební karta
 • Expresní bankovní převod
 • Běžný bankovní převod
 • Google Pay
 • Apple pay
 • PlatímPak
 • Mallpay

 

b) prostřednictvím služby PayPal

c) Kredity
 

8.2. Objednávka Uživatele musí být zaplacena nejpozději do 5 kalendářní dnů po obdržení potvrzení o vytvoření objednávky. Pro vyloučení pochybností, v uvedené lhůtě musí být finanční prostředky na účtu Poskytovatele. Pokud tak učiněno nebude, bude objednávka stornována.

8.3. V případě chybného vyúčtování na straně Poskytovatele, má Uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

8.4. Poskytovatel má povinnost vystavit Uživateli za řádně zaplacenou platbu daňový doklad na zaplacenou částku. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou Uživateli a bude také k dispozici v uživatelském profilu na Webu.

čl. 9 Vadné plnění, reklamace a mimosoudní řešení sporů

1. V případě Elektronického obsahu se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že Uživatel nevěděl, že se jedná o Elektronický obsah.

2. Uživatel má právo na reklamaci vadného Elektronického obsahu dle ust. § 2165 a dle ust. § 2389a Občanského zákoníku.

3. Uplatní-li Uživatel právo z vadného plnění, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil. Za písemnou formu se považuje i emailová komunikace.

4. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Elektronický obsah nemá vady. Poskytovatel odpovídá Uživateli, zejména že v době, kdy elektronický obsah převzal, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu Elektronického obsahu na základě prováděné reklamy, že Elektronický obsah vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5, Pokud má prodaný Elektronický obsah při převzetí uživatelem vady, je uživatel oprávněn uplatnit u poskytovatele, u kterého byl daný Elektronický obsah zakoupen, právo z vadného plnění (reklamaci) - § 2165 a také § 2389a a násl. a Občanského zákoníku.

6. Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá je vada, kterou si uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

7. Uživatel má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:
a) zaplatil za elektronickou knihu a nedostal ji do své knihovničky;
b) po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal;
c) soubor s Elektronickým obsahem je poškozený a nelze jej zobrazit.

8. Jakmile Uživatel zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí Poskytovateli, aby daný Elektronický obsah mohl být prozkoumán. Pokud je reklamace oprávněná, má Poskytovatel povinnost neprodleně vadný Elektronický obsah opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peníze, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud uživatel neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou uživateli další náklady.

9. Uživatel je oprávněn po Poskytovateli požadovat odstranění vady Elektronického obsahu, není-li to nemožné či nepřiměřeně nákladné.

10. Reklamaci uživatel může provést dvěma způsoby:
písemně na email podpora@palmknihy.cz
telefonicky na čísle: +420 731 159 973

Reklamace musí obsahovat jméno reklamujícího, email, číslo objednávky a přesný důvod reklamace

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10. Odpovědnost

10.1    Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Portálu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití Portálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

10.2    Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

10.3    Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení Elektronického obsahu, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

10.4    Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek. 

10.5    Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

10.6    Provozovatel nenese odpovědnost za nedostupnost webové či wapové stránky Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.
 

11. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

11.1 Uživatel je tímto informován tom, že není oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s výslovným předchozím souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
b) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Poskytovatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

11.2 Uživatel je oprávněn po Poskytovateli požadovat odstranění vady Elektronického obsahu, není-li to nemožné či nepřiměřeně nákladné. Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu, pokud Poskytovatel vadu Elektronického obsahu neodstraní nebo je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době.

Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel je v prodlení se zpřístupněním Elektronického obsahu.

12 Podmínky použití Dárkových poukazů

12.1    Na Webu si Uživatel může jedním ze způsobů dle bodu 8.1 Podmínek zakoupit službu - Dárkový poukaz.
    
12.2    Dárkový poukaz je možné použít na nákup služeb pouze na Webu na všechny poskytované Služby s výjimkou kreditů. Dárkový poukaz bude po přijetí platby Uživateli doručen e-mailem.

12.3    Minimální hodnota Dárkového poukazu je 10 Kč. Platnost dárkového poukazu není omezená. Dárkový poukaz není možné vrátit ani vyměnit ho za peníze.

12.4    Každý z dárkových poukazů obsahuje unikátní kód. Po přihlášení na Webu lze kód dárkového poukazu uplatnit v sekci Kredity. Po vložení kódu dárkového poukazu do políčka „Kód zakoupeného kreditu“ se částka uvedená na dárkovém poukazu přičte na Uživatelův účet ve formě kreditů. Tyto kredity lze následně využít na všechny Služby mimo nákupu kreditu a dárkových poukazů. 
 

13. Výpůjčky

13.1    Pro využití této služby je nezbytná registrace Uživatele v knihovně, která službu Výpůjček umožňuje. Následně na to se Uživatel musí pod stejným emailem, jaký použil pro registraci v knihovně přihlásit na Webu nebo Aplikaci. Nezáleží na dodržení pořadí registrace, tedy jestli se Uživatel registruje dřív v knihovně nebo u Poskytovatele.

13.2    Po registraci dle bodu 13.1 Podmínek bude Uživateli ve vybrané knihovně zpřístupněný seznam elektronických knih nebo audioknih, které si může, za podmínek uvedených níže, vypůjčit.


13.3    Výpůjčky je možné realizovat výlučně skrze vybranou knihovnu. Tato služba není přístupná na Webu nebo Aplikaci. Na Webu nebo Aplikaci je možné po přihlášení uživatele zobrazit historii jeho Výpůjček.

13.4    Standardní doba jedné Výpůjčky, tedy doby, po kterou je vybraná elektronická kniha nebo audiokniha Uživateli přístupná na čtení nebo poslech je 31 kalendářních dní. Po uplynutí této doby se elektronická kniha nebo  sama knihovně vrátí – smaže se ze zařízení/Aplikace Uživatele. Elektronické knihy jsou přístupné ve formátu epub a/nebo pdf a je možné je číst pouze v Aplikaci. Audioknihy jsou přístupné ve formátu MP3 a je možné je poslechnout pouze v Aplikaci.

13.5    Služba Výpůjček je bezplatná.

13.6    Počet Výpůjček je omezen zpravidla na 3 elektronické knihy za 31 kalendářních dní. Tento počet se může u jednotlivých knihoven lišit, limit si určuje každá knihovna samostatně.

14. Závěrečná ustanovení

16.1    Práva uživatele vyplývající z těchto Podmínek jsou automaticky ukončena bez upozornění, v případě, že Uživatel nedodrží kterékoli z ustanovení Podmínek. V případě takového ukončení musí Uživatel ukončit jakékoli používání Služby nebo Elektronického obsahu a Poskytovatel může zamezit přístupu Uživatele k Službě nebo jejím jednotlivým částem, a/nebo k Elektronickému obsahu bez nároku na vrácení poplatků Uživateli.

16.2    Tyto Podmínky jsou platné od 25.01.2023
 

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat