Objednávka

Podmínky používání aplikace

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto podmínky používaní mobilní aplikace s názvem Palmknihy a Palmknihy Lite (dále jen „Aplikace“) navazují na Všeobecné obchodní a licenční podmínky Poskytovatele a upravují podmínky používaní aplikací provozovaných společnosti Palmknihy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem 5. května 1746/22, PSČ 140 00, Praha 4, IČO: 28621344, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 167385.

1.2.  Pojmy definované v Podmínkách se použijí ve stejným významu není-li výslovně v těchto Podmínkách Aplikace uvedeno jinak.

1.3.  Smlouva znamená́ smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem Aplikace a Poskytovatelem jejímž̌ předmětem je poskytnutí Licence k užívání Aplikace Uživateli Aplikace za podmínek uvedených v těchto Podmínkách používaní aplikace.

1.4.  Uživatelem aplikace se může stát uživatel, který si stáhne Aplikaci do mobilního zařízení s operačním systémem Android nebo iOS (dále jen „Uživatel Aplikace“). Verze softwaru Aplikace mohou být průběžně aktualizovány zejména za účelem přidání podpory nových funkcí a služeb atd.

1.5.  Každý Uživatel Aplikace je povinen při používání obsahu Aplikací dodržovat tyto podmínky používání Aplikace, a právní předpisy platné a účinné na území České republiky. Uživatel Aplikace je dále povinen dodržovat pravidla stanovená poskytovatelem obchodu s aplikacemi, z něhož byla Aplikace stažena či aktualizována.

1.6.  Veškeré osobní údaje, které Uživatel Aplikace používáním Aplikace poskytne, budou zpracovávány v rozsahu a způsobem v souladu se zásadami zpracování osobních údajů. Každá Aplikace je určena pouze pro domácí a soukromé osobní použití. Uživatel Aplikace není oprávněn Aplikaci používat pro jakékoliv komerční, obchodní nebo prodejní účely.


2. Aplikace Palmknihy a její fungování

2.1.  Pro používaní aplikace je potřebné aplikaci stáhnutí do mobilního zařízení. Aplikace Palmknihy je podporována systémem:
- Android 5 a vyšším;
- iOS 11 a vyšším
Stahování a používaní aplikace je bezplatné.

2.2.  Poskytovatel neručí za doručitelnost a použitelnost aplikace a Elektronického obsahu na zařízeních a softwarech, které nejsou uvedené v seznamu podporovaných zařízení a softwaru.

2.3.  Pro používaní aplikace není vyžadována registrace Uživatele.

2.4.  Aplikace Palmknihy je určena:
- ke čtení e-knih ve formátu EPUB a PDF
- ke čtení a poslechu Výpůjček;
- k poslechu elektronických audioknih ve formátu MP3

2.5.  Do aplikace se je možné registrovat. Způsob registrace je blíže popsán v Podmínkách. Pokud je Uživatel registrován na Webu Poskytovatele použije na přihlášení do aplikace stejné přihlašovací údaje. Novému Uživateli vznikne registrací v aplikaci také účet na Webu Poskytovatele.

3. Aplikace Palmknihy Lite a její fungování

3.1.  Aplikaci Palmknihy Lite je možné využívat pro čtečky s operačním systémem android slouží pouze ke čtení Elektronických knih a Výpůjček zakoupených nebo vypůjčených skrze Poskytovatele.

3.2.  Pro používaní aplikace je potřebné aplikaci stáhnutí do mobilního zařízení. Aplikace Palmknihy Lite je podporována systémem Android 4 a vyšším.

4. Proces uzavření smlouvy o užívání Aplikace

4.1.  Stáhnutí Aplikace a odsouhlasení Podmínek Aplikace Uživatelem v uživatelském prostředí Aplikace, je považováno za bezvýhradným přijetí návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele Aplikace a tímto úkonem je Smlouva uzavřena.

4.2.  Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost ustanovení těchto Podmínek používaní Aplikace.

5. Povinnosti uživatele aplikace

5.1.  Uživatel Aplikace nesmí porušovat práva duševního vlastnictví nebo práva třetích osob v souvislosti s používáním Aplikace. Uživatel dále nesmí používat Aplikaci v rozporu s dobrými mravy nebo způsobem, který by mohl poškodit dobré jméno Poskytovatele.

5.2.  Uživatel Aplikace není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

6. Odpovědnost

6.1.  Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Aplikace či Uživatelského účtu nebo v důsledku užití Aplikace či Uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

6.2.  Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení a prohrání elektronického obsahu, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

6.3.  Obsah Aplikace (elektronický obsah, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení Aplikace, je chráněn autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Uživatel Aplikace není oprávněn obsah Aplikace měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Poskytovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování elektronického obsahu umístěného v Aplikaci

6.4.  Poskytovatel a ani jeho dodavatelé nejsou odpovědni za nedostupnost Aplikace, jakákoli jiná selhání komunikačního systému, jež by mohlo způsobit, že Aplikace není dostupná. Společnost není zodpovědná za podporu ani údržbu Aplikace. Uživatel Aplikace nesmí používat Aplikaci nezákonným způsobem, k nezákonným účelům, nebo jakýmkoli způsobem, který není v souladu s těmito Podmínkami používání Aplikace, právními předpisy, nebo jednat podvodným způsobem nebo se zlým úmyslem.

6.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Podmínky používání Aplikace, a to okamžikem uveřejnění takové změny, jakož i kdykoliv ukončit poskytování Aplikace. Aktuální znění Podmínek používání Aplikace je dostupné na www.palmknihy.cz.

Tyto Podmínky používání Aplikace jsou platné od 28.6.2022

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat