Objednávka

Doprava zdarma pro všechny objednávky přes Zásilkovnu až do 19. 6. 

Aktualizácia III/3 2020 - LEX-KORONA

Aktualizácia III/3 2020 - LEX-KORONA
E-kniha

Bez hodnocení

Aktualizácia III/3 2020 - LEX-KORONA

Bez hodnocení

E-kniha - pdf

rok vydání 2021

,

slovenština

Ihned ke stažení

Podrobnosti

O knize

Opatrenia proti koronavírusu k zmierneniu niektorých dopadov, ktoré nielen v podnikateľskej oblasti spôsobuje koronavírus. Opatrenia sú súčasťou právnych predpisov z oblasti pracovno-právnych vzťahov, ktoré prinášame v novelizovanej verzii vo forme Aktualizácii k zákonom 2020. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po...
Opatrenia proti koronavírusu k zmierneniu niektorých dopadov, ktoré nielen v podnikateľskej oblasti spôsobuje koronavírus. Opatrenia sú súčasťou právnych predpisov z oblasti pracovno-právnych vzťahov, ktoré prinášame v novelizovanej verzii vo forme Aktualizácii k zákonom 2020. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách...
Opatrenia proti koronavírusu k zmierneniu niektorých dopadov, ktoré nielen v podnikateľskej oblasti spôsobuje koronavírus. Opatrenia sú súčasťou právnych predpisov z oblasti pracovno-právnych vzťahov, ktoré prinášame v novelizovanej verzii vo forme Aktualizácii k zákonom 2020. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatných novelách Zákonník práce Zákon o službách zamestnanosti Zákon o BOZP Zákon o sociálnom poistení Zákon o zdravotnom poistení Zákon o starobnom dôchodkovom sporení Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení Zákon o sociálnych službách Zákonník práce Opatrenia v súvislosti s koronavírusom sa v Zákonníku práce v záujme udržania pracovných miest a s cielom ochrany zamestnancov zaviedli niektoré úpravy v oblasti pracovného casu (pokial ide o organizáciu pracovného casu), dovolenky (pokial ide o urcenie jej cerpania) a prekážok v práci (pokial ide o náhradu mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávatela a pokial ide o ochranu zamestnancov, ktorí mali prekážku v práci na svojej strane). Sociálne poistenie V súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 sa v zákone o sociálnom poistení upravilo predlženie podporného obdobia v nezamestnanosti o jeden mesiac poistencom, ktorí si do uplynutia pôvodného podporného obdobia v case krízovej situácie, najmä v dôsledku situácie na trhu práce spôsobenej šírením ochorenia Covid-19, nedokázali nájst prácu. Zároven sa splnomocnila vláda SR, aby mohla v case vírusu a obdobie dvoch mesiacov po jej skoncení docasne upravovat podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dlžku podporného obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti. Ustanovil sa odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo cinnú osobu (SZCO) a poistného, ktoré platí zamestnávatel. Poistného, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho zamestnávatel, sa uvedené netýka. Týka sa to zamestnávatelov a povinne poistených SZCO, ktorí vykazujú pokles cistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej cinnosti o 40 % a viac. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávatel, je zamestnávatel nadalej povinný odvádzat v pôvodných termínoch splatnosti Služby zamestnanosti V zákone o službách zamestnanosti sa na úcel projektov na podporu udržania zamestnanosti v case trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimocného stavu a v období po ich skoncení splnenie danových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania najmenej dva roky pred podaním žiadosti o príspevok a pod. preukazoval žiadatel cestným vyhlásením. Ustanovila sa aj výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora z dôvodu zrýchleného administrovania pomoci zamestnávatelom a samostatne zárobkovo cinným osobám, ktorých zasiahli dopady súcasnej pandemickej krízy. [B]BOZP [/B]V zákone o BOZP sa upravil odklad povinnosti vykonat oboznamovanie zamestnancov pri prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, spocívanie lehoty na vykonanie opakovaného oboznamovania, lehôt na úcast na rekondicných pobytoch, lehoty na vykonanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vztahu k práci, ktoré sú nevyhnutné pre zachovanie platnosti dokladov o odbornej spôsobilosti, lehôt na absolvovanie aktualizacných odborných príprav a lehoty na vykonanie úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok a kontrol pracovných prostriedkov. Sociálne služby V zákone o sociálnych službách sa umožnilo vláde Slovenskej republiky v case vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo núdzového alebo výnimocného stavu nariadením osobitne ustanovit výšku, podmienky poskytovania, vyplácania, cerpania, vrátenia a zúctovania financného príspevku poskytovaného obciam, poskytovatelom zriadeným alebo založeným obcami a neverejným poskytovatelom vybraných druhov sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie a v zariadeniach podmienených odkázanostou zo štátneho rozpoctu, z rozpoctovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, pretože pocas mimoriadneho stavu, nie je možné zo strany poskytovatelov sociálnych služieb plnit vybrané podmienky ustanovené zákonom o sociálnych službách pre poskytovanie príspevku, resp. podmienky upravené zmluvou o poskytovaní financného príspevku a súcasne pod vplyvom výnimocných okolností môžu vzniknút objektívne dôvody pre zmenu výšky poskytovaného financného príspevku. Zdravotné poistenie V zákone o zdravotnom poistení za úcelom podpory podnikatelského sektora a na zmiernenie negatívnych financných dopadov spocívajúcich v docasnom znížení zdrojov podnikatelov sa predlžuje splatnost preddavkov na poistné zamestnávatela a samostatne zárobkovo cinnej osoby za mesiac marec 2020 (preddavky splatné v mesiaci apríl 2020) pre dotknutých zamestnávatelov a samostatne zárobkovo cinné osoby.

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat