Objednávka

Vyhrajte každý den 300 Kč na nákup a zapojte se do slosování o čtečku PocketBook.

Ochrana osobních údajů a soukromí

1. KDO JSME A NA KOHO SE MŮŽETE OBRACET VE VĚCECH OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností Palmknihy s.r.o., se sídlem 5. května 1746/22, 140 00 Praha, IČ 28621344, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č.167385  (dále jen „naše společnost“ nebo „správce").

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů  nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.

V případě, Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv uvedených v odstavci "Poučení o vašich právech" a v odstavci "Právo namítat", se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím některý z níže uvedených kontaktů:

E-mail: gdpr@palmknihy.cz
Telefon: +420 731 159 973

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.
 

2. KOHO OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, NA JAKÝ ÚČEL A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADE ZPRACOVANÍ PROVÁDÍME?

A) Osobní údaje zákazníků e-shopu
B) Osobní údaje ostatních smluvních partnerů (dodavatelé, odběratele, blogeři, atd.)
C) Osobní údaje subjektů v souvislosti s vyřizováním podnětů, žádostí o splnění práv a dotazů
D) Osobní údaje uchazeče o zaměstnání

 

A) Osobní údaje zákazníků e-shopu

Naše společnost poskytuje služby výhradně registrovaným uživatelům.

Na vyřízení Vaší objednávky (tedy na uzavření kupní smlouvy a plnění této smlouvy) od Vás budeme potřebovat Vaše jméno a příjmení/obchodní jméno, adresu (trvalé bydliště, dodací adresa) /místo podnikání, IČ (když je přidělené), DIČ (když je přidělené) e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření kupní smlouvy, na plnění smluvních povinností – vyřízení objednávky, dodání zboží, fakturace a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran.

Kromě údajů potřebných k vyřízení Vaší objednávky zpracováváme také Vaši historii objednávek, wishlist, seznam Vaší knihovničky a také login a heslo k Vašemu účtu, ID zákazníka a tzv. social DRM.

Na jaký účel a na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme?

Berte prosím na vědomí, že výše uvedené údaje zpracováváme pro účely:

 • vybavení a doručení vaší objednávky;
 • využívaní našich služeb;
 • archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpis;
 • přímého marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasílat informace o našich novinkách, slevách na nabízených výrobcích. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu je založeno na právním základě oprávněného zájmu, protože mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako našim zákazníkům existuje právní vztah založený kupní smlouvou, přičemž obsahem přímého marketingu budou výhradně informace o obdobných výrobcích, jaké jste si v našem e-shopu zakoupili. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit přímo ve spodní části e-mailu, který obsahuje newsletter nebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu gdpr@palmknihy-ereading.cz. Po odvolání souhlasu bude Vaše e-mailová adresa z naší databáze newsletterů smazaná;
 • ochrany právních zájmu naši společnosti jako i ochrany autorských práv k dílům, jde o náš oprávněný zájem.

Na výše uvedené účely se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

 

B) Osobní údaje ostatních smluvních partnerů (dodavatelé, odběratele, blogeři, atd.)

Od Vás jako našich smluvních partnerů, naše společnost získává a zpracovává osobní údaje, nezbytné pro uzavření smluvního vztahu, jde zejména o jméno a příjmení, adresa (trvalé bydliště, kontaktní adresa) / místo podnikání, datum narození / IČ, DIČ (pokud je přiděleno), telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje kontaktní osoby (pokud existuje), a číslo bankovního účtu (pokud předmětem smlouvy má být peněžní plnění). Tyto údaje slouží na Vaši přesnou identifikaci a umožňují nám plnit smluvní povinnosti. Přesný rozsah povinných údajů závisí od konkrétního smluvního typu. Bez toho, abyste nám povinné údaje poskytli, nelze smlouvu uzavřít.

Na jaký účel a na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme?

Výše uvedené osobní údaje, které nám poskytnete zpracováváme pro účely:

 • uzavření smluvního vztahu a plnění povinností vyplývajících ze smluvního vztahu;
 • přímého marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasílat informace o našich novinkách, slevách na nabízených výrobcích. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu je založeno na právním základě oprávněného zájmu, protože mezi námi existuje právní vztah založený smlouvou. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit přímo ve spodní části e-mailu, který obsahuje newsletter nebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu gdpr@palmknihy-ereading.cz. Po odvolání souhlasu bude Vaše e-mailová adresa z naší databáze newsletterů smazaná.
 • archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy.


 

C) Osobní údaje subjektů v souvislosti s vyřizováním podnětů, žádostí o splnění práv a dotazů

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení podnětů a žádostí o splnění práv adresovaných naší společnosti budeme zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude naše společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu, požadavku na splnění práv či podnětu, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naši společnosti). Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by naše společnost nebyla schopna dotaz, požadavek na splnění práv či podnět vyřídit, a proto se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.
 

D) Osobní údaje uchazeče o zaměstnání

Naše společnost zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání v rozsahu uvedeném v životopise, motivačním dopise a jiných přílohách, které nám uchazeč o zaměstnání zašle. Tyto osobní údaje zpracováváme za účelem výběrového řízení. Po jeho ukončení, resp. pokud s námi nevznikne pracovní vztah (založený pracovní smlouvou nebo některou z dohod uzavíraných mimo pracovní poměr dle Zákoníku práce), budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Pokud chcete, abychom Vámi poskytnuté údaje zpracovávali pro případ, pokud bychom pro Vás našli jinou vhodnou pracovní pozici, musíte nám s tímto udělit Váš souhlas.

3. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v závislosti na účelu. V případě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu, ty zpracováváme po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, pokud nebude Váš souhlas před tím odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim datům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuté a zpřístupněny zejména mateřské společnosti Albatros Media a.s., 5. května 1746/22, 140 00 Praha a partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení Vaší objednávky nebo jsou to partnerské subjekty, které Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb, auditoři a inkasní společnosti.
 

5. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracovaní osobních údajů
 • Právo na přenosnost osobních údajů
 • Právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení.

6. PRÁVO NAMÍTAT

Kromě práv uvedených výše Vám také patří právo namítat. Co toto právo pro Vás znamená?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

7. PORUŠENI VAŠICH PRÁV

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracované neoprávněné, máte právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha‎.


V Praze dne 28.06.2022
 

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat