Objednávka

Doprava zdarma pro všechny objednávky přes Zásilkovnu až do 19. 6. 

Daňové zákony 2020 s komentárom

Daňové zákony 2020 s komentárom
E-kniha

Bez hodnocení

Daňové zákony 2020 s komentárom

Bez hodnocení

E-kniha - pdf

rok vydání 2022

,

slovenština

Ihned ke stažení

Podrobnosti

O knize

Publikácia obsahuje daňové a účtovné zákony po novelách pre rok 2020. Zákony sú publikované s komentármi renomovaných odborníkov z danej oblasti. Dôležitými informáciami osloví účtovníkov, mzdových účtovníkov, audítorov, ekonómov, podnikateľov... Zmeny v zákone o dani z príjmov sú zamerané najmä na: Podporu malých a...
Publikácia obsahuje daňové a účtovné zákony po novelách pre rok 2020. Zákony sú publikované s komentármi renomovaných odborníkov z danej oblasti. Dôležitými informáciami osloví účtovníkov, mzdových účtovníkov, audítorov, ekonómov, podnikateľov... Zmeny v zákone o dani z príjmov sú zamerané najmä na: Podporu malých a stredných podnikov -...
Publikácia obsahuje daňové a účtovné zákony po novelách pre rok 2020. Zákony sú publikované s komentármi renomovaných odborníkov z danej oblasti. Dôležitými informáciami osloví účtovníkov, mzdových účtovníkov, audítorov, ekonómov, podnikateľov... Zmeny v zákone o dani z príjmov sú zamerané najmä na: Podporu malých a stredných podnikov - zavedenie definície mikrodaňovníka a s ňou súvisiace zmeny v zdaňovaní tejto skupiny daňovníkov, - úpravu podmienok odpočtu daňovej straty, Znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov - zavedenie automatickej registrácie správcom dane, - zjednodušenie podmienok na zahrňovanie do základu dane pri výdavkoch, ktoré sú súčasťou základu dane až po zaplatení, Zníženie administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti - rozšírenie oslobodenia od dane pre vymedzené druhy nepeňažných príjmov, - zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou, - umožnenie zamestnancovi podať zamestnávateľovi po vzájomnej dohode žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou, - zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu, Platenie preddavkov na daň z príjmov - zvýšenie hranice pre povinnosť platenia preddavkov a zjednodušenie výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti, - zjednodušenie spôsobu platenia preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v prípade neexistencie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, - zjednotenie lehoty na vyrovnanie preddavkov na daň platených do lehoty na podanie daňového priznania novovzniknutého daňovníka s ostatnými daňovníkmi, Podporu automobilového priemyslu - zvýšenie sumy oslobodeného nepeňažného plnenia zamestnanca z dôvodu zabezpečenia ubytovania, - zvýšenie podpory podnikového výskumu a vývoja prostredníctvom odpočtu (výdavkov) nákladov vynaložených na výskum a vývoj, - zavedenie samostatnej odpisovej skupiny pre elektromobily. Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty sa zavádzajú nasledovné legislatívne úpravy: - zjednodušenie obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy medzi členskými štátmi, - určenie miesta dodania tovaru s prepravou, uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet, v tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ, - doplnenie, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru, pridelené iným členským štátom ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu, - zníženie sadzby DPH na noviny, časopisy a periodiká na 10 %, - zníženie sadzby DPH na zdravé potraviny na 10 %, - reťazové obchody prvýkrát v zákone o DPH, - zavedenie režimu call-off stock, - nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade – znenie ustanovenia § 11a, - určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní dlhodobého majetku do 1 700 eur, - doplnenie hmotnoprávnej podmienky pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu, - mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku, - úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom investičnom majetku predanom do 5 rokov od jeho obstarania. Obsah: Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov s komentárom Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty s komentárom Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 Postupy účtovania v PÚ

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat