Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Diference ve spotřebním chování mužů a žen

Václav Stříteský

69 Kč

Žánr: Reklama, marketing, obchod
Počet stran: 264
Nakladatel: VeRBuM
Rok vydání: 2015
Jazyk: Český
Dostupný formát: pdf

Odborná monografie se zabývá významem pohlaví jako tradičního kritéria segmentace spotřebních trhů. Vychází z předpokladu, že mužské a ženské role nejsou neměnné a dochází k jejich pozvolným změnám. Tyto změny mohou mít závažné dopady na marketingovou orientaci firem. Monografie se zabývá diferencemi mužů a žen pokud jde o spotřebu produktů vybraných kategorií, využívání volného a mimopracovního času, mediální chování a další polohy s marketingovým významem včetně zachycení dynamiky vývoje. Významnou část tvoří pohled na odlišností chování mužů a žen v internetovém prostředí, a to jak z hlediska preference sledovaných témat, tak kupního chování a postojů k nákupům na internetu. Hlavním cílem této odborné monografie je identifikovat oblasti s vyšší mírou sblížení ženských a mužských (spotřebních) rolí a současně postihnout, v jakých rovinách se naopak projevy mužů a žen stále výrazněji liší. Dílčím cílem je rámcová segmentace českých spotřebitelů podle vnímání mužských a ženský rolí a postojů k jejich rozdělení ve společnosti, včetně názoru na jejich zobrazování v reklamě. Monografie se opírá o čtyři roviny výzkumu. Data minig agenturních dat MML-TGI společnosti Median, analýzu dat projektu Netmonitor poskytnutých Sdružením pro internetový rozvoj a dvě dotazníková šetření na výběrových souborech 1 054 a 802 respondentů. Výsledky výzkumu této odborné monografie potvrzují udržování rodových stereotypů z hlediska tržních projevů mužů a žen, avšak v mnoha oblastech se projevují tendence snižování diferencí ženských a mužských rolí. Výzkum potvrzuje, že kritérium pohlaví má stále v segmentačních přístupech firem své opodstatnění, avšak zároveň upozorňuje na oblasti, kde jeho význam relativně slábne.


Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit