Licenční a obchodní podmínky

čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1   Tyto licenční a obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Palmknihy - eReading s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1618/30, PSČ 140 00, IČO: 28621344, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 167385, upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a druhým účastníkem smluvního vztahu (dále jen „Uživatel“). Tato práva a povinnosti vznikají v souvislosti se službami poskytovanými Poskytovatelem prostřednictvím uživatelského rozhraní portálu Palmknihy.cz (dále jen „Portál“).

1.2   Uživatelem může být fyzická nebo právnická osoba. Případně osoba nezletilá a to pouze se souhlasem a pod dohledem svého zákonného zástupce.

1.3.   Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie.

1.4   Poskytovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění.


čl. 2 Vysvětlení základních pojmů

2.1  Službou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpoplatněné zpřístupnění elektronické knihy (viz. čl. 2, odst. 2.2) Poskytovatelem Uživateli pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění k využívání elektronické knihy Uživatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách

2.2  Elektronickou knihou se pro účely těchto Podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: MOBI, Adobe PDF, ePUB. Poskytovatel nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech. Není-li výslovně uvedeno jinak, může takové dílo zahrnovat další soubory – fotografie, grafiky, zvukově obrázkové záznamy a jiné.

2.3  Stahováním se pro účely těchto Podmínek rozumí trvalé či dočasné pořízení datového souboru s dílem (elektronickou knihou) v elektronické podobě Uživatelem na jeho vyžádání. Stahování umožňuje Poskytovatel Uživateli v rámci uživatelského účtu. Za každé jednotlivé stažení je Uživatel povinen zaplatit sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele.

2.4   Čtečkou se pro účel těchto Podmínek rozumí přenosné zařízení zhruba o velikosti tištěné knihy určené pro čtení elektronických knih a časopisů.

2.5   Kredity se pro účely těchto Podmínek rozumí fiktivní peníze, za které může Uživatel pořizovat datové soubory s dílem v elektronické podobě.

2.6  Audio knihou se pro účely těchto Podmínek rozumí počítačový soubor obsahující zvukovou nahrávku mluveného slova zpravidla ve formátu MP3. Audio knihu lze objednat na Portálu Poskytovatele, zaplatit za ni sjednanou částku na bankovní účet Poskytovatele a stáhnout do přístroje podporující přehrávání příslušného audio formátu.


čl. 3 Uživatelský účet a nákup elektronických knih

3.1   Pro objednání služby je nutné, aby byl Uživatel řádně zaregistrován (dále jen „Uživatelský účet“). Uživatel se registruje při prvním nákupu na Portálu. Uživatel je povinen udávat správné a pravdivé údaje a při jakékoli změně je aktualizovat. Uživatel je povinen vyplnit všechny obligatorní údaje registrace.

3.2  Provozovatel si vyhrazuje právo pracovat s údaji uvedenými při registraci. Konkrétně dochází k vepsání těchto osobních údajů a čísla platební transakce do předmětné elektronické knihy.

3.3  Uživatelský účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel má povinnost zachovávat v mlčenlivosti informace k uživatelskému účtu. Není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu 3. osobám. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.

3.4  Poskytovatel má právo uživateli zrušit uživatelský účet bez náhrady z důvodu porušení povinností vyplývajících z těchto Podmínek. V případě zrušení uživatelského účtu Poskytovatelem ztrácí Uživatel přístup do jeho uživatelského účtu včetně přístupu do osobní knihovny.

3.5  Způsob a postup objednání služby je pevně stanoven Poskytovatelem. Uživatel si dle vlastního zájmu může vybrat ze služeb Poskytovatele, konkrétně z elektronických knihy, nebo audioknihy. Vybranou službu tzv. „vloží do virtuálního košíku“, pokud si tuto objednávku přeje dokončit a zaplatit, přejde k „pokladně“. Po řádném zaplacení je elektronická kniha, do které jsou vepsány jeho identifikační údaje (viz. čl. 3, odst. 3.2) během několika vteřin Uživateli vygenerována a k dispozici ke stažení. Zároveň je takto objednaná knihy umístěna do osobní knihovny Uživatele.

3.6   Uživatel nemá právo odstoupit dle § 1837l zák.č. 89/2012 Sb. od zaplacené objednávky, jelikož předmětem objednávky je dodání digitálního obsahu, které nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v délce 14 dnů. Uživatel nemůže odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že údajně nevěděl, že předmětem objednávky je elektronická, nikoli „papírová“ kniha.


čl. 4 Poskytování služeb a jejich cena

4.1  Veškerá Poskytovatelem nabízená elektronická díla jsou uvedena s jejich cenou včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).

4.2  Služba je poskytována po okamžiku uzavření objednávky. Tímto okamžikem se rozumí okamžik úhrady příslušné ceny (tj. připsáním požadované částky na účet Provozovatele).

4.3  Uživatel je povinen zkontrolovat svoji objednávku a veškeré údaje v ní uvedené. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

4.4   Řádně zaregistrovaný Uživatel má právo vkládat recenze k uveřejněným elektronickým knihám na Portále. Provozovatel je oprávněn monitorovat tyto recenze z důvodů porušení zákonnosti a slušných mravů.


čl. 5 Smluvní vztahy

5.1  Uživatel je oprávněn kromě stažení díla ke zhotovení další kopie díla pro svou osobní potřebu. Uživatel bere na vědomí, že právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití díla jsou technicky omezeny prostřednictvím DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv, jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání digitálního obsahu; cílem je zajistit užívání obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k obsahu). Právní podmínky služby pro určité dílo a rozsah užití se u jednotlivých děl může lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Poskytovateli ze strany nositelů práv k dílu.

5.2  Uživatel není oprávněn dílo měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným. Uživatel není oprávněn dílo překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Uživatel není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Elektronické knihy není možné tisknout!

5.4  Uživatel není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

5.5  Uživateli nákupem nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno jinak.

5.6  V případě elektronických knih se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že Uživatel nevěděl, že se jedná o elektronickou knihu.

5.7   Reklamace elektronické knihy. Uživatel má právo na reklamaci vadné elektronické knihy.

a)  Poskytovatel odpovídá uživateli, že elektronická kniha nemá vady.

b)  Zejména poskytovatel odpovídá uživateli, že v době, kdy elektronickou knihu převzal, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal nebo které uživatel očekával s ohledem na povahu zboží na základě prováděné reklamy, že elektronická kniha vyhovuje požadavkům právních předpisů.

c)  Pokud má prodaná elektronická kniha při převzetí uživatelem vady, je uživatel oprávněn uplatnit u poskytovatele, u kterého byla daná elektronická kniha zakoupena, právo z vadného plnění (reklamaci) - § 2161 a 2172.

d)  Vadou, za kterou poskytovatel neodpovídá je vada, kterou si uživatel způsobil sám a případy, kdy to vyplývá z povahy věci.

Uživatel má právo reklamovat elektronickou knihu v následujících případech:

1.zaplatil za elektronickou knihu a nedostal ji do své knihovničky

2.po stažení souboru s knihou zjistil, že soubor obsahuje jinou elektronickou knihu, než si původně objednal

3.soubor je poškozený a nelze jej zobrazit

5.8  Lhůta pro reklamaci elektronické knihy ve výše uvedených případech je zákonem stanovena na 30 dní. Tato lhůta počíná běžet ode dne připsání platby za elektronickou knihu na účet poskytovatele, tj. rovněž jako přiřazení elektronické knihy do osobní knihovničky uživatele.

Jakmile uživatel zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí poskytovateli, aby daná elektronická kniha mohla být prozkoumána. Pokud je reklamace oprávněná, má poskytovatel povinnost neprodleně vadný soubor opravit nebo vrátit uživateli zaplacené peníze a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud uživatel neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou uživateli další náklady.

5.9   Reklamaci uživatel může provést dvěma způsoby:
písemně na email podpora@palmknihy.cz
telefonicky na čísle: +420 731 159 973


čl. 6 Platební podmínky

6.1   Ceny jsou uvedeny v českých korunách. Platbu je možná provádět převodem z bankovního konta Uživatele prostřednictvím platební brány GoPay, nebo přes PayPal účet.

6.2   Objednávka Uživatele musí být zaplacena nejpozději 7. kalendářní den po zadání objednávky. Pokud tak učiněno nebude, bude objednávka stornována.

6.3   V případě chybného vyúčtování na straně Poskytovatele, má Uživatel právo na reklamaci platby. Tuto reklamaci musí písemně oznámit Poskytovateli ve lhůtě 30 dnů od okamžiku chybného vyúčtování platby.

6.4   Poskytovatel má povinnost vystavit Uživateli za řádně zaplacenou platbu daňový doklad na zaplacenou částku. V daňovém dokladu bude rozepsána jednotková cena, částka DPH (včetně procentního určení) a souhrnná cena. Daňový doklad bude zaslán elektronickou poštou Uživateli.


čl. 7 Odpovědnost

7.1   Poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti Portálu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití Portálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

7.2   Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Uživatele.

7.3   Poskytovatel neodpovídá za nemožnost stažení díla, pokud Uživatel nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.

7.4   Uživatel je odpovědný za porušení těchto Podmínek.

7.5   Uživatel je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

7.6   Provozovatel nenese odpovědnost za nedostupnost webové či wapové stránky Poskytovatele, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.


čl. 8 Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1  Uživatel vystupující jako fyzická osoba svojí registrací souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů, jedná se o jméno a příjmení, adresu bydliště, emailovou adresu, číslo pro zaplacení objednávky (číslo bankovního účtu, číslo platební karty či účtu PayPal). Uživatel, který je právnickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto údajů: název společnosti, jméno odpovědné osoby, adresa sídla společnosti, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.2  Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem pro účely vedení uživatelského učtu a identifikace Uživatele.

8.3  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Ke zpracování Poskytovatel pověřuje zpracovatele, kterým je společnost Palmknihy - eReading s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1618/30, PSČ 140 00, IČ: 28621344, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169115 (dále jen „Zpracovatel“). Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaným způsobem.

8.4  Zpracovatel se zavazuje postupovat takovým způsobem, aby Uživatel neutrpěl újmu na svých právech, především na zachování lidské důstojnosti. Veškeré osobní údaje budou zpracovány v souladu s platnými zákony České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

8.5  V případě narušení zabezpečení osobních údajů, je Zpracovatel nebo Poskytovatel povinen oznámit tuto skutečnost všem Uživatelům. Pokud Uživatel utrpí škodu vzniklou na základě nedostatečného zabezpečení osobních údajů, má Poskytovatel povinnost tuto škodu v plné výši nahradit.

8.6  Za zpracování osobních údajů Uživatele Zpracovatelem nese odpovědnost Poskytovatel. Poskytovatel, Zpracovatel a ostatní zaměstnanci zachovávají povinnost mlčenlivosti dle § 15 z. č. 101/200 Sb.

8.7  Uživatel má právo vyjádřit písemný nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů odeslaný na adresu Poskytovatele. Za písemné vyjádření se považuje i forma elektronická.

8.8  Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím, službami nebo jinou činností Poskytovatele.

8.9  Součástí těchto Podmínek je Protokol o technicko-organizačních opatřeních.


čl. 9 Závěrečná ustanovení

9.1  Právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení.

9.2  Jsou-li některá ustanovení těchto Licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení..

9.3  Spory vzniklé v souvislosti s reklamací elektronických knih budou řešeny přednostně, v případném sporu je možné využít mimosoudní cestu, kterou bude řešit Česká obchodní inspekce (ČOI), v ostatních případech je k řešení sporů příslušný soud (§12).

9.4  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2014.