INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ1. KDO JSME A NA KOHO SE MŮŽETE OBRACET VE VĚCECH OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností Palmknihy s.r.o., se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha, IČ 28621344, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č.167385 (dále jen „naše společnost“ nebo „správce“).

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.

V případě Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv uvedených v odstavci „Poučení o vašich právech“ a v odstavci „Právo namítat“, se na nás neváhejte obrátit. Použijte prosím některý z níže uvedených kontaktů:


E-mail: gdpr@palmknihy-ereading.cz
Telefon: +420 261 397 200

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.2. ČÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, NA JAKÝ ÚČEL A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ ZPRACOVANÍ PROVÁDÍME?

A) Osobní údaje uživatelů aplikace
Pro poskytování služby je nezbytné vyplnit registrační údaje emailovou adresu, zemi pobytu a zvolit si heslo. Bez těchto údajů nemůžeme službu poskytnout. Kromě těchto údajů zpracováváme také čtené/poslouchané knihy a způsob jejích čtení/poslechu v aplikaci. Tyto údaje nám pomáhají zkvalitňovat naše služby. Na jaký účel a na jakém právním základě Vaše osobní údaje zpracováváme? Berte prosím na vědomí, že výše uvedené údaje zpracováváme pro účely:

 • využívaní a zlepšování našich služeb;
 • archivace, která je potřebná ke splnění povinností vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy;
 • přímého marketingu. Na Váš e-mail Vám budeme zasílat informace o našich novinkách, slevách na nabízených výrobcích. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu je založeno na právním základě oprávněného zájmu, protože mezi námi jako prodávajícím a Vámi jako našim zákazníkům existuje právní vztah založený užíváním služby, přičemž obsahem přímého marketingu budou výhradně informace o obdobných výrobcích, jaké jste si v naší aplikaci přečetli. Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit přímo ve spodní části e-mailu, který obsahuje newsletter nebo zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu gdpr@palmknihy-ereading.cz. Následně bude Vaše e-mailová adresa z naší databáze newsletterů smazaná;
 • ochrany právních zájmu naši společnosti jako i ochrany autorských práv k dílům, jde o náš oprávněný zájem.

Na výše uvedené účely se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

B) Osobní údaje subjektů v souvislosti s vyřizováním podnětů, žádostí o splnění práv a dotazů

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení podnětů a žádostí o splnění práv adresovaných naší společnosti budeme zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude naše společnost zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu, požadavku na splnění práv či podnětu, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů naši společnosti). Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by naše společnost nebyla schopna dotaz, požadavek na splnění práv či podnět vyřídit, a proto se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

3. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v závislosti na účelu. V případě smluvního vztahu nebo oprávněného zájmu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech.

V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu, ty zpracováváme po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu, pokud nebude Váš souhlas před tím odvolán. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základě.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k vašim datům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuté a zpřístupněny zejména partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o subjekty, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné poskytnutí naších služeb nebo jsou to partnerské subjekty, které Vás informují o našich novinkách a našich produktech nebo jde o dodavatele IT služeb, auditoři a inkasní společnosti.

5. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracovaní osobních údajů
 • Právo na přenosnost osobních údajů
 • Právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní
 • Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení
6. PRÁVO NAMÍTAT

Kromě práv uvedených výše Vám také patří právo namítat. Co toto právo pro Vás znamená?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

7. PORUŠENÍ VAŠICH PRÁV

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracované neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, stížnost.

Heureka vítěz zábava a volný čas Heureka vítěz knihy a e-čtení

Už více než 20 let si k nám chodíte pro napětí, fantazii, lásku i pro nové vědomosti. Děkujeme!